WELLNESS CLUB ZLATÝ LEV

UBYTOVACÍ ŘÁD
Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

Tento provozní řád je zpracován v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., v platném znění.

Provozovna: Wellness Club Zlatý lev
se sídlem Malý Malahov 11, 345 61 Puclice
Telefon / mobil: +420 777 747 709
Provozovatel: Rekondice Zlatý lev, z.s.
se sídlem Malý Malahov 11, 345 61 Puclice
IČ: 07539231

1. Rozsah poskytovaných služeb:
1.1 Odborné masáže
1.2 Solná jeskyně
1.3 Wellness hodinové pobyty
1.4 Sauna a relaxační ubytovaní

2. Provoz služeb celoroční.

3. Kapacita není přesně určena a je závislá na počtu hodinové ubytovaných hostu.

4. Wellness Club Zlatý lev poskytuje služby klientům s hodinovou návštěvou a taky hostům který ubytovávají se na noc. V Wellness Club Zlatý lev může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu, nebo jiného dokladu o totožnosti. Host bude zapsán do evidence ubytovaných.

5. Wellness Club Zlatý lev předá hostovi při zahájení ubytování klíč od pokoje. Host je povinen tento klíč zabezpečit tak, aby se nedostal ke třetím osobám či nemohl být jinak zneužit.
Host odpovídá za klíč od pokoje. V případě ztráty klíče je host povinen zaplatit 500,- Kč za vložku, kterou bude se muset vyměnit.

6. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal při příchodu. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, pokoje jsou připraveny od 15:00 hod, poslední den pobytu host uvolní pokoj nejpozději
do 10:00 hod. Neučiní-li tak, provozovatel je oprávněn účtovat pobyt na další den.
Pokud provoz Wellness Clubu Zlatý lev dovoluje, je možno domluvit i pozdější hodinu pro uvolnění pokoje.

7. Při uvolnění pokoje je host povinen předat pokoj ve stavu kterým ho před ubytováním převzal.

8. Host může penzion opustit i před uplynutím doby ubytování. Penzion má však nárok na náhradu v případě, že nebude pokoj poskytnut jinému hostovi. Náhrada je ve výši 50% od ceny ubytovaní za jednu noc.

9. Uzavření smlouvy, rezervace. K uzavření ubytovací smlouvy dochází okamžikem rezervaci přes Booking.com, rezervační formulář na stránkách relaxzlatylev.cz nebo telefonicky, po zaplacení rezervačního poplatku.

10. Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné potvrzení objednávky či rezervace emailem.

11. Zrušení rezervace, odstoupení od smlouvy:

11.1 Zrušení rezervace, odstoupení od smlouvy před nastoupením k ubytování, Rezervační poplatek (záloha na pobyt). Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat hostovi storno poplatek, jehož výše bude vypočtena z výše uhrazené zálohy, přičemž výše storno poplatku bude stanovena takto:

Doručení odstoupení ubytovateli (v kalendářních dnech)Sazba storno poplatku (v % zálohy)
15 a více dní před nástupem k ubytování0 % výše uhrazené zálohy
14-4 a více dní před nástupem k ubytování80 % výše uhrazené zálohy
3-0 dní před nástupem k ubytování100 % výše uhrazené zálohy

11.2 Zrušení rezervace, odstoupení od smlouvy, rezervace přes Booking.com nebo přes rezervační formulář relaxzlatylev.cz Host může zrušit rezervaci zdarma do 7 dní před příjezdem. V případě zrušení rezervace méně než 7 dní před příjezdem host zaplatí 50 % z celkové ceny.

11.3 Za nedojezd hostovi účtována stejná částka jako za zrušení rezervace dle odst. 11.2 .

12. V době od 23:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.

13. Wellness Club Zlatý lev odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly za tímto účelem odevzdány provozovateli do úschovy.

14. V pokoji a v prostorách Wellness Clubu Zlatý lev nesmí host bez souhlasu provozovatele přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.

15. Všichni ubytovaní hosté musí dbát o čistotu. Při nástupu přebírají inventář pokoje a jsou povinni zkontrolovat jeho úplnost podle inventárního seznamu, který je v každém pokoji. Při jeho neúplnosti musí toto neprodleně nahlásit provozovateli. Na pozdější nahlášení nebude brán zřetel. Za způsobené škody a chybějící inventář odpovídá host v plném rozsahu a zároveň mu bude vyměřena pokuta dle stavu poškození.

16. Ve všech prostorách Wellness Clubu Zlatý lev a zvláště v pokojích není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče. Vyjímkou jsou holicí strojky, vysoušeče vlasů, kulmy. Za použití povolených spotřebičů (se souhlasem provozovatele) zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.

17. Psi a jiná zvířata nesmí být v Wellness Clubu Zlatý lev ubytována.

18. Platby:

18.1 Za pobyt a poskytnuté služby je ubytovaný host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem.

18.2 Každý ubytovaný host je povinen v čas a řádně uhradit platby za ubytování a jiné dohodnuté služby. Záloha je ubytovateli poskytována dle osobní dohody.

19. Řád bazénu:

19.1 Nájemce prohlašuje, že je srozuměn s tím, že koupání v bazénu je na jeho vlastní nebezpečí.

19.2 Nájemce odpovídá, za ostatní ubytované včetně nezletilých dětí, za případné úrazy v bazénu i v celém objektu pronajímatel nenese žádnou odpovědnost.

19.3 Nájemce ani další ubytované osoby nejsou oprávněni, s jakoukoliv manipulací se zařízením bazénu.

19.4 V případě poškození je povinen uhradit majiteli škodu.

20. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách Wellness Clubu Zlatý lev. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech pensionu i v jeho venkovní části.

21. Všechny pokoje a vnitřní prostory penzionu jsou nekuřácké a platí zde přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm. Kouření je možné ve vyhrazeném venkovním prostoru.

22. V případě zjištění požáru je host povinen ho vlastním i silami uhasit, popř. jej ohlásí na telefonní číslo 150 a ihned provozovateli objektu.

23. Škody:

23.1 Za škody způsobené na majetku Wellness Clubu Zlatý lev odpovídá host v plném rozsahu.

23.2 Je zakázáno poškozovat vybavení pensionu, ať už úmyslně, nebo z nedbalosti (např. ponecháním svěřených osob bez dozoru). Ubytovatel má právo vyžadovat náhradu škody způsobenou úmyslně, nebo hrubou nedbalostí

23.3 Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných.

24. Každý ubytovaný host, je povinen dodržovat tento ubytovací řád a dobré mravy.

25. V případě, že jej závažným způsobem poruší, má majitel pensionu právo smluvní poměr s ním ukončit bez náhrady .

26. Pověřený pracovník recepce seznámí hosta s ubytovacím řádem, a to nejpozději ke dni nástupu hosta k ubytování.

27. Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň
písemné potvrzení objednávky rezervace či vyplnění ubytovacího lístku.

28. Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních
údajů

V Malým Malahove dne 5.5.2019

Provozovatel Wellness Clubu Zlatý lev